DISCLAIMER VAR COMMUNITY NEDERLAND WEBSITES

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites varcommunitynederland.nl en online.varcommunitynederland.nl van VAR Community Nederland te Woerden, Nederland. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze websites te benaderen en op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de websites

De op of via deze websites aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel VAR Community Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt VAR Community Nederland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze websites aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gebruik van deze websites dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze websites in gevaar kan brengen en/of de op of via deze websites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer VAR Community Nederland hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat VAR Community Nederland de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Nederland ICT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door VAR Community Nederland niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

VAR Community Nederland (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VAR Community Nederland of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze websites wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

VAR Community Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of VAR Community Nederland op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) informatie die op of via deze websites wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan VAR Community Nederland of u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (v) misbruik van deze website, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de aan VAR Community Nederland gelieerde rechtspersonen.

Toepasselijk recht

Op de websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

VAR Community Nederland behoudt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:

VAR Community Nederland
p/a Houttuinlaan 14
3447 GM Woerden
e: support@varcommunitynederland.nl

Disclaimer versie 2.0 | Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.